کــدهای رفتـــاری
کدهای-رفتاری / گروه-هوایار

باور ما است که مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای پاسخگویی به تغییرات سریع در محیط کسب و کار می باشد، بلکه به عنوان وسیله ای برای استقرار اعتماد میان ذینفعان (مشتریان، صاحبان سهام، کارکنان، شرکای تجاری و رقبا) تلقی می گردد.

گروه صنعتی هوایار به منظور تبدیل شدن به یکی از اخلاقی ترین شرکت های ایران اقدام به تدوین دستورالعمل کدهای رفتاری نموده است. بدین منظور:
 1. ما به حفظ استانداردهای کدهای رفتاری، به وسیله¬ی عمل به قانون و اخلاق در تمامی فعالیت های کسب و کار متعهد هستیم.

 2. در ارتباطات حرفه ای با کارکنان، مشتریان، سهامداران و شرکای تجاری با احترام و عادلانه رفتار می¬کنیم.

 3. ما به حفظ همسویی بین چشم انداز، بیانیه مأموریت و ارزش¬ها با کدهای رفتاری متعهد می¬باشیم.

چرا گروه صنعتی هوایار به کدهای رفتاری نیاز دارد؟


این دستورالعمل بعنوان مرجع مشترک؛ انتظاری را که از رفتار یکایک کارکنان هوایار دارد مشخص می نماید. بنابراین چه شما در دفتر مرکزی کار کنید و چه در کارخانه و یا سایت های عملیاتی، چه تصمیم گیرنده امور جاری و پشتیبانی باشید و یا بخش های فنی، چه در شرکت های همکار تجاری هوایار مشغول باشید یا در شرکای تجاری مان، در هر حال شما چارچوب و محورهای مورد انتظار رفتاری هوایار را در این دستورالعمل پیدا خواهید کرد و توسط این دستورالعمل راهنمایی خواهید شد که انجام چه کاری همواره صحیح و یا ناصحیح می¬باشد این دستورالعمل به ما کمک خواهد کرد که نسبت به تعهدات مان آگاه و به آن صادقانه عمل کنیم.


نظم و انضباط:

 • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار و جلسات
 • پایبندی به قوانین و مقرارت شرکت
 • عدم استعمال دخانیات
 • هیچ اشتباهی را تکرار نمیکنم.
 • پوشش آراسته و متناسب با قوانین و مقررات شرکت در محل شرکت و در جلسات با مشتریان
 • اطمینان از مرتب و منظم بودن میز و محل کار هنگام ترک محل کار در پایان وقت اداری

امنیت:

 • امانت داری و رازداری در حفظ اطلاعات و اسناد شرکت حتی پس از قطع همکاری
 • مدارا با خطاهای صادقانه و غیر عمد
 • عدم ایجاد آزار و اذیت زبانی و ... و ایجاد محیط امن و آرام
 • اطلاع رسانی به موقع به مافوق در صورت رویت موارد خلاف منافع شرکت

احترام

 • دفاع از اسم و برند هوایار در هر مکان و شرایطی
 • رابطه خردمندانه همراه با احترام متقابل به همکاران
 • ارج نهادن به خلاقیت و توسعه حرفه ای و فردی همکاران
 • ما انتقادپذیر هستیم.
 • رفتار منصفانه با همه؛ بدون در نظر گرفتن پست و مقام
 • احترام اکید به سلسله مراتب سازمانی
 • شجاعت در اظهار نظرهای کارشناسی و تخصصی
 • خدمت جانانه به مشتریان

صـــداقــت:

 • عدم همکاری موازی با تأمین کنندگان و رقبا 
 • صداقت مطلق
 • تحت هیچ شرایطی دروغ نمی گوییم
 • ما به قول و قرارهایمان تحت هر شرایطی پایبندیم.
 • ارائه گزارشات درست و پرهیز از گزارش سازی
 • عدم پذیرش رشوه تحت هر عنوان
 • عدم استفاده شخصی از منابع شرکت
 • انتقال کامل دانش و اطلاعات به همکاران و شخص جایگزین در صورت ارتقاء، جابجایی و انفصال