پکیج الکترولیـــز آب
پکیج-الکترولیز-اب /تولید-گاز

ژنراتور هوایار، گازهای هیدروژن و اکسیژن را از طریق فرآیند تجزیه الکترولیزی مولکول¬های آب بخوبی از یکدیگر جدا می¬کند. ژنراوتور در جریان این فرآیند آب مقطر و و جریان برق می¬باشد. تولیدات این سیستم نیز تحت استانداردهای ASME, API, EN, DIN و استانداردهای اروپایی و IEC می¬باشد.گاز تولید شده با فشار مورد نیاز و شرایط تعریف شده تولید می¬شود. در مواردی که نیاز به خلوص بالاتر باشد بوسیله نصب سیستم خالص سازی امکان پذیر می¬گردد. برای ژنراتورهایی در ابعاد بزرگتر امکان جانمایی این دستگاه در خود ژنراتور نیز امکان پذیر می¬باشد. کیفیت تضمین شده محصولات هوایار، خصوصیات ایمنی و بوم شناختی گازهای تولیدی و هزینه¬های پایین عملکردهای اجرایی بهمراه مشخصات مهم دیگر باعث می¬شود که این تکنولوژی به نسبت موارد دیگر ردیف اول بازار را بخود اختصاص دهد.

ظرفیت
  • Hydrogen: from 0.5 Nm 3 /h to 250 Nm 3 /h
  • Oxygen: from 0.2 Nm 3 /h to 125 Nm 3 /h

خلوص
  • Hydrogen: 99.99%
  • Oxygen: 99.5%