دوره آموزشی "Cryogenic Air Separation Plant" برگزار شد.

دوره آموزشی "Cryogenic Air Separation Plant" برگزار شد.

دوره آموزشی "Cryogenic Air Separation Plant" برگزار شد.


 
این دوره آموزشی با حضور 12 شرکت فعال صنعتی و به مدت 2 روز در مرکز آموزش هوایار برگزار شد. در این دوره که دو نفر از کارشناسان هوایار به عنوان مدرس در آن حضور داشتند ،
مباحث مرتبط با تکنولوژی، فرایند، راه اندازی ، بهره برداری و ایمنی واحدهای جدا ساز هوا ارائه گردید.