دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر

دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر

دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر


دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر  به صورت اختصاصی و در محل شرکت پتروشیمی مرجان از تاریخ 23آبان 1398به مدت 2 روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %88 برگزار گردید.
در این دوره آموزشی مبانی عملکردی توربواکسپندر ، معرفی قطعات و فرایندهای راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری توربو اکسپندر ارائه شده است.